aj

and, (rovnako ako) as well as, both ... and ...

Mal si si to nielen prečítať, ale aj opraviť.
You were supposed to read it as well as correct it.
juː wɜː səˈpəʊzd tə riːd ɪt əz wεl əz kəˈrεkt ɪt
Aj keby to bola pravda...
Even if it were true...
ˈiːvn ɪf ɪt wɜː truː
Aj tak to už nie je žiadne tajomstvo.
Anyway it is no secret any more.
ˈεnɪˌweɪ ɪt ɪz nəʊ ˈsiːkrɪt ˈεnɪ mɔː
muži aj ženy
both men and women
bəʊθ mεn ænd ˈwɪmɪn
aj keď (aj v tom prípade)
even when
ˈiːvn wεn