človek

man, (ľudská bytosť) human (being), (osoba) person

Pýtal sa na teba nejaký človek.
A man was asking for you.
ə mæn wɒz ɑːskɪŋ fə juː
Človek nikdy nevie.
One never knows., You can never tell.
wʌn ˈnεvə nəʊzˌ juː kən ˈnεvə tεl
Obyčajný človek tomu nerozumie.
Common man cannot understand it.
ˈkɒmən mæn kæˈnɒtˌʌndəˈstænd ɪt
Zvieratá aj ľudia...
Both animals and humans...
bəʊθ ˈænɪməlz ænd ˈhjuːmənz
Koľko ľudí príde?
How many people are coming?
haʊ ˈmεnɪ ˈpiːpl ɑː ˈkʌmɪŋ?
Aj ja som len človek!
I am only human!
aɪ əm ˈəʊnlɪ ˈhjuːmən!
To je môj človek!
He's my sort!
hiːz maɪ sɔːt!
Človek mieni, Pán Boh mení.
Man proposes, God disposes.
mæn prəˈpəʊzɪzˌ gɒd dɪˈspəʊzɪz