dlh

debt

Narobila si dlhy.
She ran up debts.
ʃɪ ræn ʌp dεts
Mám uňho dlh.
I am in debt to him.
aɪ əm ɪn dεt tə hɪm
Topí sa/Je až po krk v dlhoch.
He is up to his ears/eyeballs in debt.
hɪ ɪz ʌp tə hɪz ɪəz/ˈaɪˌbɔːlz ɪn dεt
Už splatil svoj dlh.
He has paid off/repaid his debt.
hɪ hæz peɪd ɒf/rɪˈpeɪd hɪz dεt
Žijeme na dlh.
We live on credit.
wiː lɪv ɒn ˈkrεdɪt