baliť

čo pack, wrap sth, (zvinovať) čo roll up sth

Balím sa/si kufre.
I'm packing (my stuff)/my bags.
aɪm ˈpækɪŋ (maɪ stʌf)/maɪ bægz
Balila tam jedného chalana.
She was chatting up one of the guys.
ʃɪ wɒz tʃætɪŋ ʌp wʌn əv ðə gaɪz
O koľkej to balíš? (končíš prácu)
What time do you knock off?
wɒt taɪm dʊ juː nɒk ɒf?
Balím to. (končím)
I'm finished.
aɪm ˈfɪnɪʃt