cvik

exercise, (zbehlosť) v čom practice in sth, (hovor.) knack

Vyšiel som z cviku.
I'm out of practice., I'm (a little) rusty.
aɪm aʊt əv ˈpræktɪsˌ aɪm (ə ˈlɪtl) ˈrʌstɪ
Len aby som nevyšiel z cviku.
Just to keep my hand in.
dʒʌst tə kiːp maɪ hænd ɪn
získať cvik v čom
get some practice in sth, get the knack of sth
gεt sʌm ˈpræktɪsˌ gεt ðə næk
mať (už) cvik v čom
be practised in sth, have sth down to a fine art
biː ˈpræktɪstˌ hæv daʊn tə ə faɪn ɑːt
vyjsť z cviku
get out of practice, become rusty in sth
gεt aʊt əv ˈpræktɪsˌ bɪˈkʌm ˈrʌstɪ
získať čo dlhoročným cvikom
get sth by long-time practice
gεt baɪ lɒŋtaɪm ˈpræktɪs