čakať

na koho/čo wait for sb/sth, (form.) await sb/sth, (predpokladať) expect sb/sth

Na čo/koho čakáte?
What/Who are you waiting for?
wɒt/huː ɑː juː weɪtɪŋ fə?
Čakám, až príde.
I am waiting for him to come.
aɪ əm weɪtɪŋ fə hɪm tə kʌm
Čaká na súd.
He is awaiting trial.
hɪ ɪz əˈweɪtɪŋ ˈtraɪəl
Ako dlho (tu už) čakáte?
How long have you been waiting (here)?
haʊ lɒŋ hæv juː bɪn weɪtɪŋ (hɪə)?
Nenechávaj ju čakať.
Don't keep her waiting.
dəʊnt kiːp hə weɪtɪŋ
A čo si čakal?
What else did you expect?
wɒt εls dɪd juː ɪkˈspεkt?
Presne to som čakal.
I expected as much., That's/Just what I expected.
aɪ ɪkˈspεktɪd əz mʌtʃˌ ðæts/dʒʌst wɒt aɪ ɪkˈspεktɪd
To sa dalo čakať.
It was to be expected., (That's) No surprise!
ɪt wɒz tə biː ɪkˈspεktɪdˌ (ðæts) nəʊ səˈpraɪz!
Čaká sa od nich, že vyhrajú.
They are expected to win.
ðeɪ ɑː ɪkˈspεktɪd tə wɪn
Čaká tretie dieťa.
She is expecting her third child., She is pregnant with third child.
ʃɪ ɪz ɪkˈspεktɪŋ hə θɜːd tʃaɪldˌ ʃɪ ɪz ˈprεgnənt wɪθ θɜːd tʃaɪld
Čakali sme v rade.
We queued/were queuing., (AmE) We were lining up.
wiː kjuːd/wɜː kjuːɪŋˌ wiː wɜː ˈlaɪnɪŋ ʌp
Kto vie, čo nás čaká?
Who knows what the future holds/has in store for us?
huː nəʊz wɒt ðə ˈfjuːtʃə həʊlds/hæz ɪn stɔː fə əs?
Čaká ich nepríjemné prekvapenie.
They are in for a nasty surprise.
ðeɪ ɑː ɪn fɔː ə ˈnɑːstɪ səˈpraɪz
Problémy, ktoré nás čakajú...
Problems which lie ahead of us...
ˈprɒbləmz wɪtʃ laɪ əˈhεd əv əs
Kríza na seba nenechala dlho čakať.
The crisis was not long in coming.
ðə ˈkraɪsɪs wɒz nɒt lɒŋ ɪn ˈkʌmɪŋ
Čakám iba na teba/vás. (som pripravený)
Ready when you are.
ˈrεdɪ wεn juː ɑː
Čakám, až zavolá.
I'm waiting for his call., I'm waiting for him to call.
aɪm weɪtɪŋ fə hɪz kɔːlˌ aɪm weɪtɪŋ fə hɪm tə kɔːl
To sa načakáš!
You can wait forever!, You can whistle for it!
juː kən weɪt fɔːˈrεvə!ˌ juː kən ˈwɪsl fɔː ɪt!