dariť sa

1(mať úspech) v čom be successful at sth, (zvládať) be managing to do sth, do well

Všetko sa mi teraz darí.
Everything is going my way.
ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz ˈgəʊɪŋ maɪ weɪ
Darí sa mu (všetko), na čo siahne.
Everything he touches turns to gold., He never puts a foot wrong.
ˈεvrɪˌθɪŋ hɪ tʌtʃɪz tɜːnz tə gəʊldˌ hɪ ˈnεvə pʊts ə fʊt rɒŋ
Nedarí sa im získať si voličov.
They are failing to win over the voters.
ðeɪ ɑː ˈfeɪlɪŋ tə wɪn ˈəʊvə ðə ˈvəʊtəz
Nedarí sa mi to opraviť.
I'm unable to repair it.
aɪm ʌnˈeɪbl tə rɪˈpεə ɪt

2(prospievať) do, (mať sa) fare, get on

Ako sa ti darí?
How are you (doing)?, How are things going?
haʊ ɑː juː (ˈduːɪŋ)?ˌ haʊ ɑː θɪŋz ˈgəʊɪŋ?
Darí sa mi dobre.
I'm (doing) fine.
aɪm (ˈduːɪŋ) faɪn
V škole sa jej darí.
She is doing well at school.
ʃɪ ɪz ˈduːɪŋ wεl æt skuːl
V zamestnaní sa mu darí.
He is getting on well in his job.
hɪ ɪz gεtɪŋ ɒn wεl ɪn hɪz dʒɒb
Veľmi sa im nedarilo. (nešlo im to)
They didn't do very well.
ðeɪ ˈdɪdnt dʊ ˈvεrɪ wεl
Dnes sa mu darí lepšie. (zdravotne)
He is feeling better today.
hɪ ɪz ˈfiːlɪŋ ˈbεtə təˈdeɪ