ďakovať

komu za čo thank sb for (doing) sth, give thanks to sb for sth

Ďakujem vám (veľmi pekne).
Thank you (very much).
θæŋk juː (ˈvεrɪ mʌtʃ)
Vopred ďakujem za...
Thank you in advance for...
θæŋk juː ɪn ədˈvɑːns fə
Mne neďakujte.
Don't thank me.
dəʊnt θæŋk miː
Šálku čaju? – Nie, ďakujem (neprosím si).
A cup of tea? – No, thank you.
ə kʌp əv tiː? - nəʊˌ θæŋk juː
Ďakujem. – Niet zač.
Thank you. – You're welcome.
θæŋk juː - jʊə ˈwεlkəm
Môžu ďakovať Bohu/osudu, že...
They thank their lucky stars (that)...
ðeɪ θæŋk ðεə ˈlʌkɪ stɑːz (ðæt)
Poďakoval svojim rodičom za...
He gave his thanks to his parents for...
hɪ geɪv hɪz θæŋks tə hɪz ˈpεərənts fə