cudzí

foreign, (neznámy) strange, (niekoho iného) somebody else's

Učím sa cudzie jazyky.
I learn/study foreign languages.
aɪ lɜːn/ˈstʌdɪ ˈfɒrɪn ˈlæŋgwɪdʒɪz
Nepleť sa do cudzích vecí.
Don't meddle in other people's business.
dəʊnt ˈmεdl ɪn ˈʌðə ˈpiːplz ˈbɪznɪs
Vzal som si cudzí kabát.
I took somebody else's coat.
aɪ tʊk ˈsʌmbədɪ εlsɪz kəʊt
Urobil som to bez cudzej pomoci.
I did it without outside help.
aɪ dɪd ɪt wɪˈðaʊtˌaʊtˈsaɪd hεlp
Nemal by si hovoriť s cudzími ľuďmi.
You shouldn't talk to strangers.
juː ˈʃʊdnt tɔːk tə ˈstreɪndʒəz
baviť sa na cudzí účet
have fun at somebody else's expense
hæv fʌn æt ˈsʌmbədɪ εlsɪz ɪkˈspεns