čiara

line

Zvíťazil na celej čiare.
He won a resounding victory.
hɪ wɒn ə rɪˈzaʊndɪŋ ˈvɪktərɪ
štartovacia/cieľová čiara
starting/finish line
stɑːtɪŋ/ˈfɪnɪʃ laɪn
plná/prerušovaná čiara
continuous/broken line
kənˈtɪnjʊəs/ˈbrəʊkən laɪn
zlomková čiara
line of fraction
laɪn əv ˈfrækʃən
vzdušnou čiarou
(hovor.) as the crow flies, by the most direct route
əz ðə krəʊ flaɪzˌ baɪ ðə məʊst dɪˈrεkt ruːt
urobiť hrubú čiaru za čím
draw a line under sth
drɔː ə laɪn ˈʌndə