ako2, akože

like, (vo funkcii ap.) as, (rovnako) (as ...) as

Pracujem ako učiteľka.
I work as a teacher.
aɪ wɜːk əz ə ˈtiːtʃə
Videl som ťa, ako fajčíš.
I saw you smoking/smoke.
aɪ sɔː juː ˈsməʊkɪŋ/sməʊk
Prišiel tam ako prvý.
He was the first to get there.
hɪ wɒz ðə fɜːst tə gεt ðεə
A čo ako? (čo má byť)
So what?
səʊ wɒt?
Herci, ako napríklad...
Actors such as (for example)...
ˈæktəz sʌtʃ əz (fə ɪgˈzɑːmpl)
Robil sa, akože mu je zle.
He pretended to be sick.
hɪ prɪˈtεndɪd tə biː sɪk
nie skôr ako o hodinu
no sooner than in an hour
nəʊ ˈsuːnə ðæn ɪn ən aʊə
ako aj
as well as, and also
əz wεl əzˌ ænd ˈɔːlsəʊ
... ako taký (sám osebe)
... as such
... əz sʌtʃ