blbo

badly, (nesprávne) wrongly, (platený ap.) poorly

Máš to úplne blbo.
You got it all wrong.
juː gɒt ɪt ɔːl rɒŋ
Blbo sa usmieval.
He had a silly smile (on his face).
hɪ hæd ə ˈsɪlɪ smaɪl (ɒn hɪz feɪs)
Blbo si odbočil.
You took a wrong turn.
juː tʊk ə rɒŋ tɜːn
Je mi blbo.
I feel sick.
aɪ fiːl sɪk
dopadnúť blbo (nevyjsť ap.)
come to a sticky end, come a cropper
kʌm tə ə ˈstɪkɪ εndˌ kʌm ə ˈkrɒpə