cesta

way, (vozovka ap.) road, (cestovanie) journey

Musíme sa spýtať na cestu.
We must ask directions.
wiː mʌst ɑːsk daɪˈrεkʃənz
Mohli by ste mi ukázať cestu?
Could you show me the way?
kʊd juː ʃəʊ miː ðə weɪ?
Už som na ceste.
I'm on the/my way.
aɪm ɒn ðə/maɪ weɪ
Cestou domov som nakúpil.
On my way home I did some shopping.
ɒn maɪ weɪ həʊm aɪ dɪd sʌm ˈʃɒpɪŋ
Z cesty! (urobte miesto)
Make way!
meɪk weɪ!
Ako dlho trvá cesta do mesta?
How long does it take to get to the town?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk tə gεt tə ðə taʊn?
Cesta trvá hodinu. (jazda)
The journey takes one hour., It's a one hour trip.
ðə ˈdʒɜːnɪ teɪks wʌn aʊəˌ ɪts ə wʌn aʊə trɪp
Skrátime si cestu.
We'll take a shortcut.
wiːl teɪk ə ˈʃɔːtˌkʌt
Mám to po ceste.
It's on my way.
ɪts ɒn maɪ weɪ
Tadiaľto cesta nevedie!
This is not the way.
ðɪs ɪz nɒt ðə weɪ
Šťastnú cestu!
Have a safe journey!, Have a good/safe trip!
hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪ!ˌ hæv ə gʊd/seɪf trɪp!
zlatá stredná cesta
the golden mean, middle course
ðə ˈgəʊldən miːnˌ ˈmɪdl kɔːs
cesta okolo sveta
around the world tour, travel around the world
əˈraʊnd ðə wɜːld tʊəˌ ˈtrævl əˈraʊnd ðə wɜːld
stáť v ceste komu/čomu
be in sb's way
biː ɪn weɪ
pravidlá cestnej premávky
traffic rules, (BrE) Highway Code
ˈtræfɪk ruːlzˌ ˈhaɪˌweɪ kəʊd
vedľajšia cesta
side road
saɪd rəʊd