dívať sa

na koho/čo look, (zízať) stare at sb/sth, (sledovať) watch sb/sth

Díval sa mi priamo do očí.
He looked straight into my eyes.
hɪ lʊkt streɪt ˈɪntə maɪ aɪz
Práve som sa díval z okna.
I was just looking out of the window.
aɪ wɒz dʒʌst lʊkɪŋ aʊt əv ðə ˈwɪndəʊ
Pozorne sa dívajte.
Watch carefully.
wɒtʃ ˈkεəfəlɪ
Dívala sa do zrkadla.
She was looking in the mirror.
ʃɪ wɒz lʊkɪŋ ɪn ðə ˈmɪrə