čítať

čo read sth

Čo čítaš?
What do you read?
wɒt dʊ juː riːd?
Čítajte nahlas.
Read (it) aloud.
riːd (ɪt) əˈlaʊd
si to čítal?
Have you read it?
hæv juː rεd ɪt?
Čítal som o tom v novinách.
I read about it in the paper.
aɪ rεd əˈbaʊt ɪt ɪn ðə ˈpeɪpə
Rád čítam., Baví ma čítať.
I like reading.
aɪ laɪk ˈriːdɪŋ
To sa nedá čítať!
It's unreadable.
ɪts ʌnˈriːdəbl
Tá mi hádam číta myšlienky!
She must be reading my mind/thoughts!
ʃɪ mʌst biː ˈriːdɪŋ maɪ maɪnd/θɔːts!