by

would, (odporučenie) should, (mohl by) could

To by som nerobil.
I wouldn't do that.
aɪ ˈwʊdnt dʊ ðæt
Chcel by som...
I would like (to)..., I'd like (to)...
aɪ wʊd laɪk (tə)ˌ aɪd laɪk (tə)
Išiel by som...
I would go...
aɪ wʊd gəʊ
Najlepšie by bolo ísť tam hneď.
It would be best to go there right now.
ɪt wʊd biː bεst tə gəʊ ðεə raɪt naʊ
Mal by si ísť. (odporúčanie)
You should go.
juː ʃʊd gəʊ
Mohol by...
He could..., He might...
hɪ kʊdˌ hɪ maɪt
Mohli by ste mi pomôcť?
Could you help me?
kʊd juː hεlp miː?
Radšej by som išiel...
I would rather go...
aɪ wʊd ˈrɑːðə gəʊ
Radšej by ste mali počkať.
You'd better wait.
juːd ˈbεtə weɪt
Prišiel by som, ale...
I would come but...
aɪ wʊd kʌm bət
To by bolo výborné.
That would be great.
ðæt wʊd biː greɪt
Veľmi nerád by som...
I would hate to..., I'd hate to...
aɪ wʊd heɪt təˌ aɪd heɪt tə
Nebolo by lepšie počkať?
Wouldn't it be better to wait?
ˈwʊdnt ɪt biː ˈbεtə tə weɪt?
Na vašom/tvojom mieste by som...
If I were you I would...
ɪf aɪ wɜː juː aɪ wʊd
Čo by sa stalo, keby som mu to povedal?
What would happen if I told him?
wɒt wʊd ˈhæpn ɪf aɪ təʊld hɪm?
Nič by sa ti nestalo, keby si si to prečítal.
It would do you no harm to read it.
ɪt wʊd dʊ juː nəʊ hɑːm tə riːd ɪt
Keby som to bol vedel, bol by som ti pomohol.
If I had known it I would have helped you.
ɪf aɪ hæd nəʊn ɪt aɪ wʊd hæv hεlpt juː