deň

day, (čas ap.) daytime

Dobrý deň.
Good morning., Good afternoon., (hovor.) Hello!
gʊd ˈmɔːnɪŋˌ gʊdˌɑːftəˈnuːnˌ hεˈləʊ!
Pekný deň (želám). (pri lúčení ap.)
Have a nice day.
hæv ə naɪs deɪ
Čo je dnes za deň?
What day is it today?
wɒt deɪ ɪz ɪt təˈdeɪ?
Vezmem si deň voľno.
I'll take a day off.
aɪl teɪk ə deɪ ɒf
Koľko je to na/za deň?
How much is it per day?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt pə deɪ?
Nerob si zo mňa dobrý deň!
Stop pulling my leg.
stɒp pʊlɪŋ maɪ lεg
Mal som zlý deň.
I have had a bad day.
aɪ hæv hæd ə bæd deɪ
Nechváľ deň pred večerom.
Never/Don't speak too soon., Don't count your chickens before they're hatched.
ˈnεvə/dəʊnt spiːk tuː suːnˌ dəʊnt kaʊnt jɔː ˈtʃɪkɪnz bɪˈfɔː ðεə hætʃt
každý deň
every day
ˈεvrɪ deɪ
dvakrát/trikrát za deň
twice/three times a day
twaɪs/θriː taɪmz ə deɪ
na Štedrý deň
on Christmas Eve
ɒn ˈkrɪsməs iːv
deň čo deň
day in and day out, day after day
deɪ ɪn ænd deɪ aʊtˌ deɪ ˈɑːftə deɪ
pred pár dňami
a few days ago
ə fjuː deɪz əˈgəʊ
cez deň (za svetla)
by daylight
baɪ ˈdeɪˌlaɪt
vo dne v noci
day and night
deɪ ænd naɪt