bod

point

Máš bod! (dostal si ma, dobrá poznámka ap.)
Touché!
tuːˈʃeɪ!
Vyhral na body. (v boxe ap.)
He won on points.
hɪ wɒn ɒn pɔɪnts
Získala dva body.
She scored two points.
ʃɪ skɔːd tuː pɔɪnts
Rokovania ustrnuli na mŕtvom bode.
The negotiations came to/reached a deadlock.
ðə nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃənz keɪm tə/riːtʃt ə ˈdεdˌlɒk
Nálada bola na bode mrazu.
The atmosphere was very cold.
ðiː ˈætməsˌfɪə wɒz ˈvεrɪ kəʊld
najvýchodnejší bod (územia)
easternmost point
ˈiːstənˌməʊst pɔɪnt