zveriť sa

komu confide in sb, (so starosťami ap.) open/pour out one's heart to sb, unload

Zveril sa mi, že...
He confided to me that...
hɪ kənˈfaɪdɪd tə miː ðæt
Zveruje sa mi s problémami.
He discusses his problems with me.
hɪ dɪˈskʌsɪz hɪz ˈprɒbləmz wɪθ miː
Zver sa mi, uľaví sa ti.
Tell me, you'll feel better.
tεl miːˌ juːl fiːl ˈbεtə