zohnať

čo get sth, koho/čo get hold of sb, (získať) acquire sth

Kde zoženiem tú knihu?
Where can I get the book?
wεə kən aɪ gεt ðə bʊk?
Nemôžem ho nikde zohnať.
I can't get hold of him.
aɪ kɑːnt gεt həʊld əv hɪm
Zožeňte si dobrého právnika.
Get yourself a good lawyer.
gεt jɔːˈsεlf ə gʊd ˈlɔːjə
Zožeň taxík.
Go and get a cab.
gəʊ ænd gεt ə kæb
Zoženiem niekoho, kto ťa odvezie.
I'll arrange for someone to give you a lift.
aɪl əˈreɪndʒ fə ˈsʌmˌwʌn tə gɪv juː ə lɪft
Momentálne sa to nedá zohnať.
It is not available at the moment.
ɪt ɪz nɒt əˈveɪləbl æt ðə ˈməʊmənt