znamenať

1(slovo ap.) čo mean, (značka ap.) stand for, (nepriamo) imply sth

Čo to slovo znamená?
What does the word mean?
wɒt dʌz ðə wɜːd miːn?
Čo to má znamenať?
What is it supposed to mean?
wɒt ɪz ɪt səˈpəʊzd tə miːn?
To ale nič neznamená.
But that means nothing.
bət ðæt miːnz ˈnʌθɪŋ
OSN znamená Organizácia spojených národov.
UN stands for United Nations.
ˌjuːˈεn stændz fə juːˈnaɪtɪd ˈneɪʃəns
Mlčanie znamená súhlas.
Silence gives/implies consent.
ˈsaɪləns gɪvz/ɪmˈplaɪz kənˈsεnt

2(mať dôležitosť) čo pre koho mean sth to sb, count for sth

To by pre mňa veľa znamenalo.
It would mean a lot to me.
ɪt wʊd miːn ə lɒt tə miː
Peniaze tu veľa neznamenajú.
Money doesn't count for much here.
ˈmʌnɪ ˈdʌznt kaʊnt fə mʌtʃ hɪə