zmeniť sa

v čo change, (pretvoriť sa) transform into sth, undergo a change

Veľmi sa zmenil.
He's changed a lot.
hiːz tʃeɪndʒd ə lɒt
To sa čoskoro zmení.
It will soon change.
ɪt wɪl suːn tʃeɪndʒ
Nič sa nezmenilo.
Nothing has changed.
ˈnʌθɪŋ hæz tʃeɪndʒd
Zmenila sa k horšiemu/lepšiemu.
She changed for the worse/better.
ʃɪ tʃeɪndʒd fə ðə wɜːs/ˈbεtə
Zmenilo sa to na nepoznanie.
It's changed beyond recognition.
ɪts tʃeɪndʒd bɪˈjɒndˌrεkəgˈnɪʃən