zložiť, skladať

čo fold (up) sth, (dať dolu) put down, (skúšku) pass

Kto zložil túto operu?
Who composed this opera?
huː kəmˈpəʊzd ðɪs ˈɒpərə?
Zložil si tú skúšku?
Did you pass the exam?
dɪd juː pɑːs ðiː ɪgˈzæm?
Nezložil som skúšku.
I failed the exam.
aɪ feɪld ðiː ɪgˈzæm
Zložili sme sa na benzín.
We chipped in for the gas.
wiː ˈtʃɪpt ɪn fə ðə gæs
Kam to mám zložiť?
Where shall I put it?
wεə ʃæl aɪ pʊt ɪt?
Zložila sa z tej horúčavy.
She collapsed from the heat.
ʃɪ kəˈlæpst frɒm ðə hiːt
Zlož tie nohy zo stola.
Take your feet off the table.
teɪk jɔː fiːt ɒf ðə ˈteɪbl
skladať sa z koho/čoho
consist, be composed of sb/sth, comprise sb/sth
kənˈsɪstˌ biː kəmˈpəʊzdˌ kəmˈpraɪz
Neskladajte! (pri telefonovaní)
Hang on!, Hold the line!
hæŋ ɒn!ˌ həʊld ðə laɪn!
Kniha sa skladá z troch častí.
The book consists of three parts.
ðə bʊk kənˈsɪsts əv θriː pɑːts