život

life

Ide mu o život.
His life is at stake.
hɪz laɪf ɪz æt steɪk
Tá si vie užívať život.
She knows how to enjoy life.
ʃɪ nəʊz haʊ tə ɪnˈdʒɔɪ laɪf
Zachránil mi život.
He saved my life.
hɪ seɪvd maɪ laɪf
Je to otázka života a smrti.
It's a matter of life and death.
ɪts ə ˈmætə əv laɪf ænd dεθ
Nikdy v živote som nevidel...
Never in my life have I seen...
ˈnεvə ɪn maɪ laɪf hæv aɪ siːn
Čistota pol života
Cleanliness is next to godliness.
ˈklεnlɪnɪs ɪz nεkst tə ˈgɒdlɪnɪs
Trochu života do toho umierania!
Look lively!
lʊk ˈlaɪvlɪ!
Taký je život!
That's life!
ðæts laɪf!
Človek sa učí celý život.
You live and learn.
juː lɪv ænd lɜːn
To by mi v živote nenapadlo.
That would never cross my mind.
ðæt wʊd ˈnεvə krɒs maɪ maɪnd
celý (svoj) život
all one's life, one's whole life (long)
ɔːl laɪfˌ həʊl laɪf (lɒŋ)