zhoršiť (sa)

čo worsen sth, make sth worse, (pokaziť) deteriorate

Všetko to len zhoršil.
He just made things worse.
hɪ dʒʌst meɪd θɪŋz wɜːs
Len to (tým) zhoršuješ.
You only make things worse.
juː ˈəʊnlɪ meɪk θɪŋz wɜːs
Počasie sa zhoršuje.
The weather is deteriorating.
ðə ˈwεðə ɪz dɪˈtɪərɪəˌreɪtɪŋ
Zhoršuje sa mi zrak.
My sight is failing.
maɪ saɪt ɪz ˈfeɪlɪŋ
Stav pacienta sa zhoršil.
The patient deteriorated.
ðə ˈpeɪʃənt dɪˈtɪərɪəˌreɪtɪd
Zhoršila sa v škole.
Her grades began to slip.
hə greɪdz bɪˈgæn tə slɪp