zháňať

čo be looking for sth, be seeking sth, (po obchodoch ap.) shop (around) for sth

Ešte stále zháňaš prácu?
Are you still looking for a job?
ɑː juː stɪl lʊkɪŋ fɔː ə dʒɒb?
Zháňam sekretárku.
I am looking for a secretary.
aɪ əm lʊkɪŋ fɔː ə ˈsεkrətrɪ
Zle/Ťažko sa to zháňa.
It's hard to get (your hands on).
ɪts hɑːd tə gεt (jɔː hændz ɒn)
Zháňal ťa šéf.
The boss was asking for you.
ðə bɒs wɒz ɑːskɪŋ fə juː