zem

The Earth, (svet) world, (zemský povrch) ground

Trať vedie pod zemou.
The track runs underground/under the ground.
ðə træk rʌnz ˈʌndəˌgraʊnd/ˈʌndə ðə graʊnd
Musíme zostať nohami na zemi.
We must keep our feet on the ground.
wiː mʌst kiːp aʊə fiːt ɒn ðə graʊnd
Vráť sa (nohami) na zem!
Come down to earth!
kʌm daʊn tə ɜːθ!
Zmizol, akoby sa pod zem prepadol.
He vanished into thin air.
hɪ ˈvænɪʃt ˈɪntə θɪn εə
Nech mu je zem ľahká.
God rest his soul., May he rest in peace.
gɒd rεst hɪz səʊlˌ meɪ hɪ rεst ɪn piːs
držať sa pri zemi
aim low, keep one's head below the parapet
eɪm ləʊˌ kiːp hεd bɪˈləʊ ðə ˈpærəpɪt