želať si

čo wish (for) sth, (form.) desire, (chcieť) čo want

Čo si želáte na pitie? (v reštaurácii)
What would you like to drink?
wɒt wʊd juː laɪk tə drɪŋk?
Želáte si? (v obchode)
How can I help you?
haʊ kən aɪ hεlp juː?
Želal by som si...
I would like (to)...
aɪ wʊd laɪk (tə)
Želá si zostať v anonymite.
He wishes to remain anonymous.
hɪ wɪʃɪz tə rɪˈmeɪn əˈnɒnɪməs
Ako si želáte.
As you wish., As you please.
əz juː wɪʃˌ əz juː pliːz
Čo viac si môže človek želať?
What more can one ask for?
wɒt mɔː kən wʌn ɑːsk fɔː?
Čo si želáš?
What do you wish for?
wɒt dʊ juː wɪʃ fɔː?
Želal by som si, aby si tu bola.
I wish you were here.
aɪ wɪʃ juː wɜː hɪə
Želala si, aby odišiel.
She wished he would leave.
ʃɪ wɪʃt hɪ wʊd liːv
Neželaj si ma, ak...
You'll catch it if...
juːl kætʃ ɪt ɪf