že1

that, (po “such”) as to do sth, (istým spôsobom) by doing sth

Vieš, že je bystrý.
You know (that) he is clever.
juː nəʊ (ðæt) hɪ ɪz ˈklεvə
Sľúbil som, že tu zostanem.
I promised to stay here.
aɪ ˈprɒmɪst tə steɪ hɪə
Myslím, že odišiel.
I think he (has) left.
aɪ θɪŋk hɪ (hæz) lεft
Tváril sa, že ma nepozná.
He acted as if he didn't know me.
hɪ æktɪd əz ɪf hɪ ˈdɪdnt nəʊ miː
Vyriešila to tak, že začala pracovať.
She resolved it by starting to work.
ʃɪ rɪˈzɒlvd ɪt baɪ stɑːtɪŋ tə wɜːk
Robil sa, že spí/tam nie je.
He pretended to be asleep/not to be there.
hɪ prɪˈtεndɪd tə biː əˈsliːp/nɒt tə biː ðεə
Vyzerá to, že bude pršať.
It looks like rain.
ɪt lʊks laɪk reɪn
Nie, že by som sa bál...
It's not that I'm afraid...
ɪts nɒt ðæt aɪm əˈfreɪd
Hlavne, že...
The main thing is that...
ðə meɪn θɪŋ ɪz ðæt
Nevyzerá, že by sa mu to páčilo.
He doesn't seem to like it.
hɪ ˈdʌznt siːm tə laɪk ɪt