zdržať sa

kde be held up, be delayed, (na mieste) stay swh

Zdržal som sa v práci.
I was held up at work.
aɪ wɒz hεld ʌp æt wɜːk
Odlet sa zdržal o tridsať minút.
The departure was delayed by thirty minutes.
ðə dɪˈpɑːtʃə wɒz dɪˈleɪd baɪ ˈθɜːtɪ ˈmɪnɪts
Ako dlho sa zdržíš?
How long are you going to stay?
haʊ lɒŋ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə steɪ?
Zdržal som sa tam tri dni.
I stayed there for three days.
aɪ steɪd ðεə fə θriː deɪz
Nezdržím sa dlho.
I won't stay long.
aɪ wəʊnt steɪ lɒŋ
Zdržali sme sa pri príprave...
We were delayed by the preparation of...
wiː wɜː dɪˈleɪd baɪ ðəˌprεpəˈreɪʃən əv