zaviesť

1(doviesť) koho kam take, lead, guide sb swh

Zavedieš nás tam?
Will you take us there?, Will you lead us there?
wɪl juː teɪk əs ðεə?ˌ wɪl juː liːd əs ðεə?
Zavediem vás tam.
I will take you there.
aɪ wɪl teɪk juː ðεə
Zaviedol som ju domov.
I took her home.
aɪ tʊk hə həʊm
Zavediem vás do jeho kancelárie.
I will show you to his office.
aɪ wɪl ʃəʊ juː tə hɪz ˈɒfɪs
Zaviedli ma do domu.
They led me into the house.
ðeɪ lεd miː ˈɪntə ðə haʊs

2(novinku ap.) introduce sth swh, čo kam install sth swh, insert sth into sth

Chcú znova zaviesť trest smrti.
They intend to restore the death penalty.
ðeɪ ɪnˈtεnd tə rɪˈstɔː ðə dεθ ˈpεnltɪ
V dome ešte nezaviedli elektrinu.
The house hasn't been wired yet.
ðə haʊs ˈhæznt bɪn waɪəd jεt
Zaviedli nové metódy.
They introduced new methods.
ðeɪˌɪntrəˈdjuːst njuː ˈmεθədz
Dali sme si zaviesť telefón.
We've had the phone installed.
wiːv hæd ðə fəʊn ɪnˈstɔːld