zasiahnuť, zasahovať

1(trafiť) koho/čo hit, strike, (postihnúť) affect sb/sth

Do nohy ho zasiahla guľka.
He was hit in the leg by a bullet.
hɪ wɒz hɪt ɪn ðə lεg baɪ ə ˈbʊlɪt
Nezasiahol terč.
He missed the target.
hɪ mɪst ðə ˈtɑːgɪt
Zasiahol ju blesk.
She was struck by lightning., She was hit by lightning.
ʃɪ wɒz strʌk baɪ ˈlaɪtnɪŋˌ ʃɪ wɒz hɪt baɪ ˈlaɪtnɪŋ
Zemetrasenie zasiahlo väčšinu ostrova.
The earthquake hit most of the island.
ðiː ˈɜːθˌkweɪk hɪt məʊst əv ðiː ˈaɪlənd
Správa ho ťažko zasiahla.
He was deeply affected by the news.
hɪ wɒz ˈdiːplɪ əˈfεktɪd baɪ ðə njuːz

2(zakročiť) step in, intervene, proti komu (podniknúť kroky) take action against sb

Nebude do sporu (nijako) zasahovať.
He won't intervene in the dispute.
hɪ wəʊntˌɪntəˈviːn ɪn ðə dɪˈspjuːt
Polícia zasiahla proti demonštrantom.
The police took action against the demonstrators.
ðə pəˈliːs tʊk ˈækʃən əˈgεnst ðə ˈdεmənˌstreɪtəz
Bude musieť zasiahnuť armáda.
The army will have to step in.
ðiː ˈɑːmɪ wɪl hæv tə stεp ɪn

3(zamiešať sa) do čoho interfere, meddle, (zapojiť sa) get/become involved in sth

Nechcem vám do toho zasahovať...
I don't mean to interfere...
aɪ dəʊnt miːn təˌɪntəˈfɪə
Zasiahol do diskusie...
He intervened in the discussion...
hɪˌɪntəˈviːnd ɪn ðə dɪˈskʌʃən