zaradiť

čo kam put sth swh, (do systému) koho/čo class(ify), (v rebríčku) rank

Zaradil som knihu späť do knižnice.
I put the book back into the bookcase.
aɪ pʊt ðə bʊk bæk ˈɪntə ðə ˈbʊkˌkeɪs
Zaraď ten dokument do kartotéky.
File the document (away).
faɪl ðə ˈdɒkjʊmənt (əˈweɪ)
Kam by ste zaradili túto rastlinu?
How would you classify this plant?
haʊ wʊd juː ˈklæsɪˌfaɪ ðɪs plɑːnt?
Zaradíme to do programu rokovania.
We'll put it on the agenda.
wiːl pʊt ɪt ɒn ðiː əˈdʒεndə
Nevedel som, kam ho zaradiť.
I didn't know where to put him.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ wεə tə pʊt hɪm
Zaraďte rýchlosť/spiatočku. (v aute)
Put the car in gear/reverse.
pʊt ðə kɑː ɪn gɪə/rɪˈvɜːs
zaradiť jednotku/dvojku
engage first/second gear, shift into first/second gear
ɪnˈgeɪdʒ fɜːst/ˈsεkənd gɪəˌ ʃɪft ˈɪntə fɜːst/ˈsεkənd gɪə