zaobchádzať

s kým/čím treat, handle sb/sth, deal with sb/sth

Zaobchádza s ňou hrozne.
He treats her awfully., He treats her like dirt.
hɪ triːts hə ˈɔːfəlɪˌ hɪ triːts hə laɪk dɜːt
Zaobchádza s nimi v rukavičkách.
He's handling them with kid gloves.
hiːz ˈhændlɪŋ ðəm wɪθ kɪd glʌvz
Viete zaobchádzať s počítačom?
Can you use a computer?, Are you computer-literate?
kən juː juːz ə kəmˈpjuːtə?ˌ ɑː juː kəmˈpjuːtəˈlɪtərɪt?
Neviem zaobchádzať so zbraňou.
I don't know how to handle a weapon.
aɪ dəʊnt nəʊ haʊ tə ˈhændl ə ˈwεpən
zaobchádzať s kým tvrdo
be tough with sb
biː tʌf