založiť, zakladať

čo found, (ustanoviť) establish, set up sth

Založil si malú firmu.
He started up a small business.
hɪ stɑːtɪd ʌp ə smɔːl ˈbɪznɪs
Organizácia bola založená v...
The organization was established in..., The organization was founded in...
ðiːˌɔːgənaɪˈzeɪʃən wɒz ɪˈstæblɪʃt ɪnˌ ðiːˌɔːgənaɪˈzeɪʃən wɒz ˈfaʊndɪd ɪn
Niekam som to musel založiť.
I must have mislaid it.
aɪ mʌst hævˌmɪsˈleɪd ɪt
Zakladá si na tom, čo dosiahol.
He prides himself on his achievements.
hɪ praɪdz hɪmˈsεlf ɒn hɪz əˈtʃiːvmənts
Zakladá si na svojom zovňajšku.
He is very particular about his appearance.
hɪ ɪz ˈvεrɪ pəˈtɪkjʊlə əˈbaʊt hɪz əˈpɪərəns
Kto založil ten požiar?
Who started that fire?
huː stɑːtɪd ðæt faɪə?
Chcem si založiť účet.
I'd like to open an account.
aɪd laɪk tə ˈəʊpn ən əˈkaʊnt
Založíš ma? (požičiaš mi)
Will you lend me (some) money?
wɪl juː lεnd miː (sʌm) ˈmʌnɪ?