začiatok

beginning, start, outset

Hneď na začiatku by som chcel...
Right at the beginning I would like...
raɪt æt ðə bɪˈgɪnɪŋ aɪ wʊd laɪk
Na začiatok to stačí.
It's enough to start off., It's enough to begin with.
ɪts ɪˈnʌf tə stɑːt ɒfˌ ɪts ɪˈnʌf tə bɪˈgɪn wɪθ
Zo začiatku sa ma báli...
At first they were afraid of me...
æt fɜːst ðeɪ wɜː əˈfreɪd əv miː
Tušil som to od začiatku.
I suspected it from the start.
aɪ səˈspεktɪd ɪt frɒm ðə stɑːt
(úplne) na začiatku
in/at the (very) beginning
ɪn/æt ðə (ˈvεrɪ) bɪˈgɪnɪŋ
hneď od začiatku
at the very beginning, right at the beginning
æt ðə ˈvεrɪ bɪˈgɪnɪŋˌ raɪt æt ðə bɪˈgɪnɪŋ
od začiatku do konca
from start to finish
frɒm stɑːt tə ˈfɪnɪʃ
na začiatku/začiatkom 90. rokov
in the early 90s
ɪn ðiː ˈɜːlɪ ˈnaɪntɪz
začiatkom budúceho mesiaca
early next month
ˈɜːlɪ nεkst mʌnθ