z, zo

out of, (miesta) from, (preč) off

Som z Paríža/Francúzska.
I am from Paris/France.
aɪ əm frɒm ˈpærɪs/frɑːns
Odišla z mesta.
She left the town.
ʃɪ lεft ðə taʊn
Sťahuje sa z miesta na miesto.
He moves from place to place.
hɪ muːvz frɒm pleɪs tə pleɪs
Vytiahni to z chladničky.
Take it out of the fridge.
teɪk ɪt aʊt əv ðə frɪdʒ
Vystúpil z auta a utiekol.
He got out of the car and ran away.
hɪ gɒt aʊt əv ðə kɑː ænd ræn əˈweɪ
Spadol som z bicykla/zo schodov.
I fell off my bike/down the stairs.
aɪ fεl ɒf maɪ baɪk/daʊn ðə stεəz
Zlož si tie nohy zo stola!
Take your feet off the table!
teɪk jɔː fiːt ɒf ðə ˈteɪbl!
Zliezol zo strechy...
He got/climbed down from the roof...
hɪ gɒt/klaɪmd daʊn frɒm ðə ruːf
Z čoho je to vyrobené?
What is it made from/of?
wɒt ɪz ɪt meɪd frɒm/əv?
Farba sa vyrába zo semien...
The dye is made from seeds...
ðə daɪ ɪz meɪd frɒm siːdz
Chata je postavená z guľatiny.
The cabin is built of logs.
ðə ˈkæbɪn ɪz bɪlt əv lɒgz
Zmizni mi z očí!
Get out of my sight!
gεt aʊt əv maɪ saɪt!
A čo z toho?
And what use is it?, And what's the point of that?, What is it good for?
ænd wɒt juːz ɪz ɪt?ˌ ænd wɒts ðə pɔɪnt əv ðæt?ˌ wɒt ɪz ɪt gʊd fɔː?
Čo z toho budem mať ja?
What's in it for me?, What do I get from it?
wɒts ɪn ɪt fə miː?ˌ wɒt dʊ aɪ gεt frɒm ɪt?
Nič z toho nebude.
Nothing will come of it.
ˈnʌθɪŋ wɪl kʌm əv ɪt
Z toho vidno, ako...
That shows how...
ðæt ʃəʊz haʊ
Je to len jeden z mnohých...
It's just one of many...
ɪts dʒʌst wʌn əv ˈmεnɪ
Nerob si zo mňa srandu.
Stop making fun of me.
stɒp ˈmeɪkɪŋ fʌn əv miː
Urobil som to len zo žartu.
I did it just for fun.
aɪ dɪd ɪt dʒʌst fə fʌn
Prišlo mi z toho zle.
It made me sick.
ɪt meɪd miː sɪk
Zo začiatku som si myslel...
At the beginning I thought...
æt ðə bɪˈgɪnɪŋ aɪ θɔːt
Usvedčili ho z vraždy.
He was convicted of murder.
hɪ wɒz kənˈvɪktɪd əv ˈmɜːdə
Vyviedlo ma to z rovnováhy.
That threw me off (balance).
ðæt θruː miː ɒf (ˈbæləns)
Ide to (s tým) z kopca.
It goes from bad to worse.
ɪt gəʊz frɒm bæd tə wɜːs
To nemá zo svojej hlavy.
That doesn't come out of his head.
ðæt ˈdʌznt kʌm aʊt əv hɪz hεd
Z ničoho nič...
All of a sudden..., Out of the blue..., Out of nowhere...
ɔːl əv ə ˈsʌdnˌ aʊt əv ðə bluːˌ aʊt əv ˈnəʊˌwεə
Nejde mu to z hlavy.
He can't get it out of his head.
hɪ kɑːnt gεt ɪt aʊt əv hɪz hεd