vzniknúť

arise, come into existence, (dôsledok) z čoho result from sth

Vznikli problémy.
Problems arose., Problems (have) occurred.
ˈprɒbləmz əˈrəʊzˌ ˈprɒbləmz (hæv) əˈkɜːd
Vznikne panika.
Panic will set in.
ˈpænɪk wɪl sεt ɪn
Choroba často vzniká v dôsledku...
The disease often results from...
ðə dɪˈziːz ˈɒftn rɪˈzʌlts frɒm
Uvidíme, čo z toho vznikne.
We'll see what will come of it.
wiːl siː wɒt wɪl kʌm əv ɪt