vyznať, vyznávať

čo confess, profess, (zastávať) advocate sth

Vyznal jej lásku.
He declared his love for her.
hɪ dɪˈklεəd hɪz lʌv fə hə
Vyznáva zdravý životný štýl.
She advocates healthy living.
ʃɪ ˈædvəˌkeɪts ˈhεlθɪ ˈlɪvɪŋ
Vyznávajú kresťanstvo.
They profess Christianity.
ðeɪ prəˈfεsˌkrɪstɪˈænɪtɪ