vyzliecť

čo take off, strip off sth, koho undress sb

Vyzlečte si kabát.
Take off your coat.
teɪk ɒf jɔː kəʊt
Môžem si vyzliecť sako?
Can I take my jacket off?
kən aɪ teɪk maɪ ˈdʒækɪt ɒf?
Nevyzliekaj si to.
Keep it on., Don't take it off.
kiːp ɪt ɒnˌ dəʊnt teɪk ɪt ɒf
Vyzliekla dieťa...
She undressed the child...
ʃɪ ʌnˈdrεst ðə tʃaɪld