vyvinúť (sa), vyvíjať (sa)

čo develop, (evolúciou) evolve from sth into sth, (nátlak ap.) exert

Vyvinieme všetko úsilie...
We'll make every effort to...
wiːl meɪk ˈεvrɪ ˈεfət tə
Vyvinul sa z toho pevný vzťah.
It developed into a strong relationship.
ɪt dɪˈvεləpt ˈɪntə ə strɒŋ rɪˈleɪʃənʃɪp
Vyvíja sa to dobre.
It's going well.
ɪts ˈgəʊɪŋ wεl
Udalosti sa vyvíjajú rýchlo.
Events are moving fast.
ɪˈvεnts ɑː ˈmuːvɪŋ fɑːst
Vyvíjame úsilie (na dosiahnutie)...
We make an effort to ...
wiː meɪk ən ˈεfət tə
Vyvíjajú sa nové technológie...
New technologies are being developed...
njuː tεkˈnɒlədʒɪz ɑː ˈbiːɪŋ dɪˈvεləpt