vysoký

high, (hl. úzky, postava ap.) tall

Aký si vysoký?
How tall are you?
haʊ tɔːl ɑː juː?
Je o hlavu vyšší než on.
He is a head taller than him., He is taller by a head than him.
hɪ ɪz ə hεd tɔːlə ðæn hɪmˌ hɪ ɪz tɔːlə baɪ ə hεd ðæn hɪm
Ktorý je najvyšší vrch na svete?
What's the highest mountain in the world?
wɒts ðə ˈhaɪəst ˈmaʊntɪn ɪn ðə wɜːld?
Hlásil sa na vysokú školu.
He applied for university.
hɪ əˈplaɪd fəˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Obaja sú na vysokej škole.
They are both at university.
ðeɪ ɑː bəʊθ ætˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Nosí vysoké podpätky.
She wears high heels.
ʃɪ wεəz haɪ hiːlz
Kladú vysoké nároky na...
They place high demands on...
ðeɪ pleɪs haɪ dɪˈmɑːndz ɒn
vo vyšších kruhoch
in higher circles
ɪn ˈhaɪə ˈsɜːklz
vyššie/najvyššie poschodie
upper/top floor
ˈʌpə/tɒp flɔː
najvyšší predstavitelia (organizácie)
top officials
tɒp əˈfɪʃəlz
najvyššia povolená rýchlosť
speed limit
spiːd ˈlɪmɪt
žiť na vysokej nohe
live high on the hog
lɪv haɪ ɒn ðə hɒg
ľudia od dvadsať vyššie
people over twenty
ˈpiːpl ˈəʊvə ˈtwεntɪ