vyplývať

z čoho result, follow from sth, be consequent upon sth

Čo z toho vyplýva? (aké dôsledky)
What does it imply?
wɒt dʌz ɪt ɪmˈplaɪ?
Z toho vyplýva, že...
It follows that..., It implies that...
ɪt ˈfɒləʊz ðætˌ ɪt ɪmˈplaɪz ðæt