vyjadriť sa

express osf, explain osf, k čomu give/express one's opinion on sth

Vyjadrila sa presne.
She expressed herself precisely.
ʃɪ ɪkˈsprεst həˈsεlf prɪˈsaɪslɪ
Mohli by ste sa vyjadriť trochu jasnejšie?
Could you explain yourself a bit more clearly?
kʊd juː ɪkˈspleɪn jɔːˈsεlf ə bɪt mɔː ˈklɪəlɪ?
Vyjadril som sa jasne?
Do I make myself clear?
dʊ aɪ meɪk maɪˈsεlf klɪə?
Môžete sa k tomu vyjadriť?
Can you comment on that?
kən juː ˈkɒmεnt ɒn ðæt?
Nechcem sa k tomu vyjadrovať.
I don't want to comment on this.
aɪ dəʊnt wɒnt tə ˈkɒmεnt ɒn ðɪs
Nevie sa vyjadrovať.
He can't express himself.
hɪ kɑːnt ɪkˈsprεs hɪmˈsεlf