vyhnúť sa

čomu (vystríhať sa) avoid, evade, (obísť) get round sth

Vyhol sa priamej odpovedi.
He avoided giving a direct answer.
hɪ əˈvɔɪdɪd gɪvɪŋ ə dɪˈrεkt ˈɑːnsə
Vyhýbajú sa zodpovednosti.
They're avoiding responsibility.
ðεə əˈvɔɪdɪŋ rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ
Nevyhne sa trestu.
He won't escape punishment., He will not go unpunished.
hɪ wəʊnt ɪˈskeɪp ˈpʌnɪʃməntˌ hɪ wɪl nɒt gəʊ ʌnˈpʌnɪʃt
Radšej by si sa mu mal vyhnúť.
You'd better stay out of his way.
juːd ˈbεtə steɪ aʊt əv hɪz weɪ