všetci, všetky

everybody, everyone, all

Snažím sa zo všetkých síl.
I'm trying my best.
aɪm ˈtraɪɪŋ maɪ bεst
Vieš písať všetkými desiatimi? (na stroji)
Can you touch-type?
kən juː tʌtʃtaɪp?
Nech idú všetci dočerta.
Let them all go to hell.
lεt ðəm ɔːl gəʊ tə hεl
Nemá všetkých päť pohromade.
He has a screw loose., He's lost his marbles., He isn't quite right in the head., He isn't quite all there.
hɪ hæz ə skruː luːsˌ hiːz lɒst hɪz ˈmɑːblzˌ hɪ ˈɪznt kwaɪt raɪt ɪn ðə hεdˌ hɪ ˈɪznt kwaɪt ɔːl ðεə
všetci traja
all three (of them)
ɔːl θriː (əv ðəm)
na všetkých štyroch (končatinách)
on all fours
ɒn ɔːl fɔːz