vrátiť

koho/čo komu return sb/sth to sb, give sth back to sb, (aj na miesto) put sth back

Môžete mi to vrátiť?
Can I have it back?
kən aɪ hæv ɪt bæk?
Nevrátil mi to.
He didn't give it back to me.
hɪ ˈdɪdnt gɪv ɪt bæk tə miː
Vrátia vám peniaze. (pri reklamácii)
They'll refund your money., You'll get a refund.
ðeɪl rɪˈfʌnd jɔː ˈmʌnɪˌ juːl gεt ə ˈriːˌfʌnd
Ihneď to vráť. (na miesto)
Put it back immediately.
pʊt ɪt bæk ɪˈmiːdɪətlɪ
Z letiska nás vrátili späť.
We were sent back from the airport.
wiː wɜː sεnt bæk frɒm ðiː ˈεəˌpɔːt
(Veď) ja mu to vrátim! (v zlom)
I will get him back!, I'll pay him back (for this)!
aɪ wɪl gεt hɪm bæk!ˌ aɪl peɪ hɪm bæk (fə ðɪs)!