vítať

koho welcome, (zdraviť) greet sb

Vitajte/Vítam(e) vás v...
Welcome to...
ˈwεlkəm tə
Nie si tu vítaný.
You are not welcome here.
juː ɑː nɒt ˈwεlkəm hɪə
Vítame ich rozhodnutie.
We welcome their decision.
wiː ˈwεlkəm ðεə dɪˈsɪʒən
Akýkoľvek návrh je vítaný.
Any suggestion is welcome.
ˈεnɪ səˈdʒεstʃən ɪz ˈwεlkəm
Vítajú Nový rok.
They welcome the New Year.
ðeɪ ˈwεlkəm ðə njuː jɪə
vítať koho chlebom a soľou
welcome sb with bread and salt
ˈwεlkəm wɪθ brεd ænd sɔːlt