viesť

1(smerovať ap.) lead, (cesta ap.) go, (byť vo vedení) (be in the) lead

Kam vedie táto cesta?
Where does this road go to?
wεə dʌz ðɪs rəʊd gəʊ tə?
Vedie táto cesta do...?
Is this the road to...?
ɪz ðɪs ðə rəʊd tə?
Vedieme dva nula.
We are leading two nil.
wiː ɑː liːdɪŋ tuː nɪl
Vediem normálny život.
I lead a normal life.
aɪ liːd ə ˈnɔːml laɪf
Viedli rozhovor o...
They held a conversation about...
ðeɪ hεld əˌkɒnvəˈseɪʃən əˈbaʊt

2(ukazovať cestu ap.) guide, lead, (zverencov) coach sb

Viedla ma za ruku.
She led me by the hand.
ʃɪ lεd miː baɪ ðə hænd
Vediem ti hosťa.
I'm bringing a guest.
aɪm brɪŋɪŋ ə gεst
Čo ťa k tomu viedlo?
What made you do it?, What induced you to do it?
wɒt meɪd juː dʊ ɪt?ˌ wɒt ɪnˈdjuːst juː tə dʊ ɪt?