venovať

čo komu/čomu dedicate, (zasvätiť ap.) devote sth to sb/sth, (darovať) donate

Venujte tomu pozornosť.
Pay attention to it., Pay heed to it.
peɪ əˈtεnʃən tə ɪtˌ peɪ hiːd tə ɪt
Nevenuje tomu pozornosť.
He pays no attention to that.
hɪ peɪz nəʊ əˈtεnʃən tə ðæt
Všetku energiu venuje športu.
He devotes all his energies to sport.
hɪ dɪˈvəʊts ɔːl hɪz ˈεnədʒɪz tə spɔːt
Knižka je venovaná deťom.
The book is meant for children.
ðə bʊk ɪz mεnt fə ˈtʃɪldrən